TH EN
A A A

สหภาพยุโรปแก้ไขข้อกำหนดการรับรองการนำเข้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า composite product

15 March 2555   

               
สหภาพยุโรปได้ออกร่างแก้ไขกฎระเบียบข้อกำหนดการรับรองการนำเข้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีส่วนผสมของเนื้อ นม หรือ ผลิตภัณฑ์ไข่ (composite product) ผ่านมายังสหภาพยุโรป โดยแก้ไขแบบใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการนำเข้า การเคลื่อนย้ายผ่านหรือการเก็บรักษาสินค้า composite products ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากสหภาพยุโรป หรือนำไปผลิตในประเทศที่สามและส่งกลับมาจำหน่าย (re-exported) ยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ร่างแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มี.ค. 56

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/EEC/12_0778_00_e.pdf

 
 
ที่มา : มกอช. (15/03/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?