TH EN
A A A

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบด้านอาหารปี 2012

14 March 2555   
               
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สิงคโปร์ได้ออกประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบด้านอาหารปี 2012 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้     
                              
                 - กำหนดให้มีปริมาณไขมันทรานส์ (trans-fat) ไม่เกิน 2 กรัม ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันที่ใช้รับประทาน 

                 - กำหนดฉลากโภชนาการอาหาร  (ในรูปแบบของข้อมูลทางโภชนาการ, NIP) สำหรับสินค้าขายปลีกไขมันและน้ำมันที่ใช้รับประทาน (ต้องระบุองค์ประกอบของไขมันทรานส์ใน NIP) ทั้งนี้ ร่างแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 2 พ.ค. 55
 
 
 
ที่มา : มกอช. (14/03/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?