TH EN
A A A

ปี 54 ชาวจีนเสียชีวิต 137 จากอาการอาหารเป็นพิษ

10 February 2555   

               
กระทรวงสาธารณสุขจีนรายงานว่าในปี 2554 ชาวจีน 8,324 รายเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ และในจำนวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจำนวน 137 ราย เมื่อเทียบกับรายงานประจำปี 2553 พบว่าจำนวนผู้ป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ เพิ่มขึ้น 13 % ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 26 %

                ส่วนคดีเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษในปี 2554 มีทั้งหมด 189 คดี ลดลง 14 % เมื่อเทียบกับปี 2553
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 หรือช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 เป็นไตรมาสที่นับว่าเกิดคดีเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษมากที่สุด เนื่องจากมีคดีอาหารเป็นพิษคิดเป็นสัดส่วน 39 % และคดีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาการอาหารเป็นพิษคิดเป็นสัดส่วน  45 % จากคดีอาหารเป็นพิษของทั้งปี 2554

 
 
 
ที่มา : Xinhua  (10/02/55)
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?