TH EN
A A A

EU แก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากอาหารแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

23 January 2555   

                สหภาพยุโรปปรับแก้ Annex II ของระเบียบ Regulation (EC) No 853/2004 ซึ่งเป็นการกำหนดข้อบังคับด้านสุขอนามัยสำหรับอาหารที่ผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องปฏิบัติตาม โดยออกระเบียบ Commission Regulation (EU) No 16/2012 of 11 January 2012 เพื่อเพิ่มเติมข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  สาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้ ได้แก่

               
1.  ให้มีการระบุวันที่ครั้งแรกที่มีการแช่แข็งสินค้าอาหาร (date of initial freezing) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารสามารถพิจารณาได้ว่า วัตถุดิบดังกล่าวยังคงเหมาะสมสำหรับการบริโภคต่อไปหรือไม่

               
2.  เพิ่มเติมข้อกำหนด Section IV: Requirements applicable to frozen food of animal รายละเอียด ดังนี้

                     
2.1 กำหนดให้คำว่า “วันที่ผลิต (date of production)” หมายถึง

                                - วันที่ชำแหละ (date of slaughter) ในกรณีที่เป็นซากสัตว์ทั้งตัว ครึ่งหนึ่ง หรือ
เศษหนึ่ง
                                   ส่วนสี่ของซากสัตว์นั้น

                                - วันที่สัตว์โดนฆ่า (date of killing) ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าที่ได้จากการล่า

                                - วันที่จับ (date of harvesting or catching) ในกรณีที่เป็นสินค้าประมง

                                - วันที่แปรรูป ตัดแต่ง บด หรือ ปรุงแต่ง แล้วแต่กรณีสำหรับสินค้าอาหารอื่นใดที่มีแหล่ง
                                   กำเนิดมาจากสัตว์

               
2.2 ผู้ประกอบการผลิตอาหารจากสินค้าแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์จะต้องมีข้อมูลส่งมอบให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบได้ตลอดเวลาเมื่อมีการร้องขอ จนกว่าสินค้าจะได้รับการติดฉลากตามกฎระเบียบ Directive 2000/13/EEC หรือจะถูกนำไปใช้เพื่อการแปรรูปต่อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ วันที่ผลิต และ วันที่แช่แข็ง (หากวันที่แช่แข็งต่างจากวันที่ผลิต) อนึ่ง ในกรณีของสินค้าอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งมีวันที่ผลิตและวันแช่แข็งแตกต่างกัน ให้ระบุวันที่แรกสุดของการผลิต และ/หรือ การแช่แข็งดังกล่าว

               
2.3 รูปแบบของการระบุข้อมูลข้างต้นให้อยู่ภายในดุลยพินิจของผู้ส่งมอบสินค้าอาหารแช่แข็ง (supplier) ตราบใดที่สามารถระบุได้ชัดเจนและไม่ส่อไปในทางสองนัย รวมทั้งสามารถให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าต่อไปนั้นรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้ครบถ้วน

 

 

ที่มา : มกอช.  (
19 มกราคม 2555 )

Is this article useful?