TH EN
A A A

อียูเข้มมาตรฐานภาชนะเมลามีน

9 January 2555   

              
  เรียน ผู้ประกอบการภาชนะเมลามีน

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเตือนผู้ประกอบการภาชนะเมลามีน รวมทั้งวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากเมลามีน เช่น จาน ช้อน ส้อม ว่าขณะนี้ สมาชิกสหภาพยุโรป เช่น ฟินแลนด์ ให้ความสนใจการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ระมัดระวังเรื่องสาร  Formaldehyde (ฟอร์มาดีไฮด์) ตกค้างในภาชนะและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากเมลามีน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มิฉะนั้น หากตรวจพบปัญหาจะถูกปฏิเสธนำเข้า เนื่องจากเกรงว่าสารดังกล่าวจะส่งผ่านจากวัสดุสัมผัสอาหารเข้าสู่อาหาร

 
 
 
ที่มา : มกอช. (9/01/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?