TH EN
A A A

USFDA จัดพิมพ์คู่มือกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยไข่

30 December 2554   
                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) จัดพิมพ์คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ: การป้องกันเชื้อ Salmonella Enteritidis ปนเปื้อนไข่ระหว่างการผลิต การเก็บและการขนส่ง สำหรับผู้ผลิตไข่เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของไข่ ซึ่งคู่มือนี้เป็นคำแนะนำสุดท้าย ส่วนในขั้นต้นได้มีการประกาศร่างคำแนะนำเพื่อเปิดรับข้อคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553

                คู่มือดังกล่าวให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของไข่ เช่น มาตรการป้องกัน Salmonella Enteritidis (SE), การทดสอบสภาพแวดล้อมสำหรับ SE, วิธีการทดสอบไข่สำหรับ SE, วิธีการสุ่มตัวอย่างตรวจ SE และการเก็บสถิติสำหรับจัดทำแผนการป้องกัน SE ซึ่งคำแนะนำสุดท้ายนี้ให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือกสำหรับปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ นอกจากนี้ คำแนะนำสุดท้ายนี้ต่างจากฉบับร่างเพราะมีแผนการสุ่มตรวจตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกที่มีหลากหลายรูปแบบตามที่มีผู้เสนอเข้ามา

                อนึ่ง USFDA ได้ประกาศกฎระเบียบความปลอดภัยไข่ในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยร้องขอให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันในฟาร์มระหว่างช่วงการผลิต การแช่เย็นในระหว่างการเก็บและการขนส่ง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 กฎระเบียบความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่มีผลบังคับใช้กับผู้ผลิตไข่ที่มีไก่ไข่ตั้งแต่ 50,000 ตัว คิดเป็นประมาณ 80 %ของการผลิตไข่ทั้งหมด ส่วนผู้ผลิตไข่ไก่ที่มีไก่ไข่ตั้งแต่ 3,000 ตัวแต่น้อยกว่า 50,000 ตัว จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555

                สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/EggSafety/EggSafetyActionPlan/ucm170615.htm
 
 
 
 
ที่มา : USFDA  ( 30 ธันวาคม 2554 )

Is this article useful?