TH EN
A A A

กาน่าอาจไฟแดงนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกปีใน 2556

29 December 2554   
             
  
ดร. Alfred Sugri Tia รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารกาน่ากล่าวว่า กาน่าอาจระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกภายในปี 2556 เพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ 

                ดร. Alfred Sugri Tia ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเกษตรกรในประเทศจะได้รับการสนับสนุนและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้ในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต นอกจากนี้ จะมีการดำเนินมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกกาน่ามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดในประเทศได้

                ในกาน่า มีการปรับการผลิตไก่เนื้อที่เลี้ยงแบบปล่อยให้เข้ากับวิธีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม โดยพบเห็นการใช้วิธีการเลี้ยงที่สามารถใช้ได้กับทั้งไก่เลี้ยงแบบปล่อยและการเลี้ยงแบบดั้งเดิมได้ทั่วไปในชุมชนต่างๆ
 
 
 
ที่มา : World Poultry (29/12/54)
 
 
 
 

Is this article useful?