TH EN
A A A

หวัดนกระบาด ญี่ปุ่นหันมานำเข้าไข่แปรรูปชนิดแห้งแทนไข่สด

26 December 2554   
                ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาดเมื่อปี 2547 เกิด ส่งผลให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นหันไปบริโภคผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปชนิดแห้ง แทนไข่สด เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยอาหาร ญี่ปุ่นนำเข้าไข่ 3 ลักษณะ คือ ไข่สด ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปชนิดไม่แห้ง และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปชนิดแห้ง ซึ่งไข่สดเป็นตัวนำเชื้อไวรัสได้ดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ไข่ทั้ง 3 ลักษณะข้างต้น

                ทั้งนี้ ญี่ปุ่นนำเข้าไข่สดจากอเมริกามากเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีส่วนแบ่งตลาด 38 %
 

 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (26 ธันวาคม 2554)

Is this article useful?