TH EN
A A A

พม่าเตือนเกษตรกรให้ระวังวัตถุดิบอาหารปลาปลอมจากอินเดีย

21 December 2554   
               
สมาคมอาหารสัตว์น้ำพม่าแจ้งเตือนให้สมาชิกตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นอาหารปลาซึ่งนำเข้าจากอินเดียทุกหีบห่อหลังจากตรวจพบว่าวัตถุดิบบางหีบห่อปนเปื้อนของเหลือ ซึ่งไม่มีคุณค่าทางอาหารใดๆ

                Dr. That Mhoo เลขาธิการสมาคมกล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัท 6 แห่งนำเข้าอาหารถั่วเหลืองจากอินเดีย แต่ละหีบห่อมีน้ำหนัก 48 กิโลกรัม แต่บางหีบห่อปนเปื้อนของเหลือถึง 10 % เช่น เปลือกถั่ว หรือลำต้นพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า วัตถุดิบเหล่านี้มีโปรตีนและไฟเบอร์น้อย ทำให้เกษตรกรต้องหาวัตถุดิบที่มีโปรตีนเพิ่มเติม

                ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พม่านำเข้าวัตถุดิบอาหารปลาจากอินเดียราว 4,000 ตัน
พม่าจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ และอาหารสัตว์นำเข้ามีราคาถูกกว่าราว 12 %

                Dr. That Mhoo เพิ่มเติมว่าผู้นำเข้าเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บวัตถุดิบ โดยไม่ได้ทำสัญญากับผู้ซื้อ ดังนั้น ทันทีที่วัตถุดิบนำเข้ามาถึง ผู้นำเข้าจึงสามารถจำหน่ายวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็ว  เจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งให้ข้อมูลว่า ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผู้นำเข้าส่งมาให้ตรวจสอบแทบจะไม่พบของเหลือปนเปื้อน แต่วัตถุดิบที่จำหน่ายกลับปนเปื้อนของเหลือจำนวน 5 – 10 % และมีการกระจายวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ไปยังที่ต่างๆก่อนที่สมาคมเจ้าของโรงงานจะสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากมีเพียงโรงงานบางแห่งเท่านั้นที่มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ในเมืองย่างกุ้ง มีเพียงห้องปฏิบัติการของกระทรวงปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ที่ Thaketa ซึ่งสามารถออกใบควบคุมคุณภาพได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องปฏิบัติการที่สูงเกินไปสำหรับผู้นำเข้าส่วนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องลดค่าบริการเพื่อกระตุ้นให้ผู้นำเข้าทุกรายสามารถนำสินค้ามาตรวจสอบคุณภาพได้
 
 
ที่มา : All About Feed (21/12/54)
 
 
 
 
 

Is this article useful?