TH EN
A A A

ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ เนื้อหมูและไก่อาจขาดแคลนและราคาสูงในฟิลิปปินส์

25 November 2554    4824
                ผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ออกมาแจ้งเตือนว่า ฟิลิปปินส์อาจขาดแคลนเนื้อสุกรและเนื้อไก่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และราคาสินค้าดังกล่าวอาจมีราคาสูงในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกล่าวโทษกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (DA) ว่าไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าให้เพียงพอ

                นาย Francisco Buencamino ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ และนาย Jesus Cham ประธานสมาคมผู้นำเข้าและผู้ค้าเนื้อสัตว์ระบุว่ากระทรวงฯ ไม่ได้ออกใบอนุญาตนำเข้าเนื้อสุกรและไก่ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 แม้ว่าการกระทำของกระทรวงฯ  จะช่วยเพิ่มราคาของสินค้าในประเทศ แต่จะส่งผลกระทบต่อผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น แฮม ไส้กรอก ซึ่งมักได้รับความนิยมบริโภคในช่วงกาลเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว 

                นอกจากนี้ นาย Jesus กล่าวว่าหากต้องแย่งซื้อสินค้าเนื้อหมูและไก่จากเกษตรกรในท้องถิ่นกับผู้บริโภค จะทำให้ราคาเนื้อหมูและไก่พุ่งสูงขึ้น นาย Francisco จึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งและเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ควรคุ้มครองเกษตรกรเพียงฝ่ายเดียว หากแต่ต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
 
 
 
 
ที่มา : The Pig Site  (
23 พฤศจิกายน 2554)

Is this article useful?