TH EN
A A A

อียูชี้มลภาวะอากาศก่อต้นทุนกว่า 1 แสนล้านยูโร

25 November 2554   
                  สำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป ระบุว่ามลภาวะทางอากาศก่อต้นทุนมูลค่ากว่า 1 แสนล้านยูโร (134,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2552 รวมถึงการทำให้คนงานป่วย และสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร 

                 
ทั้งนี้สหภาพยุโรประบุว่า ภาคพลังงานเป็นภาคที่มีต้นทุนด้านมลภาวะสูงที่สุด ตามมาด้วย ภาคอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตต่างๆ

                 
แจคเกอลีน แมคเกลด หัวหน้าสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป กล่าวว่ารายงานชิ้นนี้ ตอกย้ำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของยุคสมัยที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้การใช้พลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ เป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น

                 
รายงานการประเมินของสหภาพยุโรปครั้งนี้อิงฐานตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นต้นตอทำให้เกิดมลภาวะมากที่สุด 1 หมื่นแห่งในยุโรป หลักการประเมินครอบคลุมถึงต้นทุนด้านการดูแลสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความสามารถด้านการผลิต รวมทั้ง ผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและความเสียหายทางวัตถุ

                 
สหภาพยุโรประบุว่า เยอรมนี โปแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี เป็นกลุ่มประเทศที่แบกต้นทุนที่เกิดจากการก่อมลภาวะสูงสุด
 
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ   (
24 พฤศจิกายน 2554)

Is this article useful?