TH EN
A A A

การปลูกพืชที่มีรากยาวขึ้นเพื่อต่อสู้กับโลกร้อน

23 November 2554    4818

                   
การปลูกพืชที่มีรากยาวขึ้น เป็นหนึ่งในนวัตกรรมของภาคเกษตรที่มีขึ้นเพื่อต่อสู้กับความท้าทายต่างๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อพูดถึงการต่อสู้กับโลกร้อน มาตรการเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของดินเป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวมักทำกันในรูปของการลดหรือไม่ไถพรวนดิน การปลูกพืชหมุนเวียนและพืชคลุมดิน เกษตรอินทรีย์ การปลูกป่า เป็นต้น 

                    อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยของศาสตราจารย์ Douglas Kell ได้ชี้ให้เห็นมุมมองใหม่ที่แตกต่างออกไปว่าการปรับปรุงสายพันธุ์พืชใหม่ให้มีรากยาวเพิ่มขึ้น 2 เมตร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนของดิน ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาสะสมในรากได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชอย่างยั่งยืน (sustainable yield) เนื่องจากพืชสามารถกักเก็บน้ำและสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานขึ้น จึงทำให้พืชสามารถทนทานต่อความแห้งแล้ง สภาพน้ำท่วม หรือความท้าทายอื่นๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วย

                    การคำนวณของศาสตราจารย์ Kell แสดงให้เห็นว่าหากการสะสมของคาร์บอนในดินที่ลึกลงไป 2 เมตร เพิ่มขึ้นเพียง 2% ก็จะช่วยให้มีคาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ในดินเพิ่มขึ้นถึง 100 ตันคาร์บอน/เฮกตาร์โดยคาร์บอนนั้นถูกกักเก็บไว้ในดินนานอย่างน้อยที่สุด 2 ปี 

 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ (23/11/54) 
 
 
 
 

Is this article useful?