TH EN
A A A

อียูเพิ่มรายการอาหารก่อภูมิแพ้ อย่าลืมติดฉลาก

8 May 2550   
           
  คณะกรรมาธิการยุโรปแก้ไขกฎระเบียบเรื่องการติดฉลากอาหารในส่วนของการกำหนดรายชื่อส่วนประกอบที่จำเป็นต้องมีการระบุในฉลาก เนื่องจากว่าถือว่ามีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาหารแพ้อาหารแก่ผู้บริโภคได้เพิ่มอีก 2 รายการ ได้แก่
• ถั่ว lupin ( ถั่วในตระกูล Lupinus sp.) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 450 ขนิด ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่ว lupin ด้วย
• สัตว์น้ำประเภท moluscs  เช่น หอยฝาเดียว หอยสองฝา ปลาหมึก  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหอยและปลาหมึกด้วย
             ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายอาหารที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ (ไม่ติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้)ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป  แต่จะอนุโลมให้สินค้าที่มีการดิดฉลากก่อนวันที่  23 ธันวาคม 2549 วางจำหน่ายต่อไปได้จนกว่าของจะหมดสต็อค

อ้างอิงจาก : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป

Is this article useful?