TH EN
A A A

ซาอุไฟแดงเนื้อสัตว์บังกลาเทศ

26 October 2554   
                 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ซาอุดิอาระเบียแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องมาตรการฉุกเฉินห้ามนำเข้าชั่วคราวเนื้อสัตว์และผลพลอยได้ (แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) จากโคกระบือ แพะ แกะ และอูฐจากบังกลาเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2554
 
 
 
ที่มา : มกอช. ( 25 ตุลาคม 2554 )

Is this article useful?