TH EN
A A A

ไอร์แลนด์จะไฟแดงการขายน้ำนมดิบ เร็วๆ นี้

11 October 2554   

                ไอร์แลนด์อาจระงับการจำหน่ายน้ำนมดิบเพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์อีกครั้ง ท่ามกลางการคัดค้านจากผู้ผลิตน้ำนมดิบและกลุ่มผู้สนับสนุนซึ่งให้เหตุผลว่าการระงับดังกล่าวเป็นการจำกัดทางเลือกของผู้บริโภคและจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
                 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 หนังสือพิมพ์ Irish Times รายงานว่า นาย Simon Coveney รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไอร์แลนด์กล่าวว่าไอร์แลนด์จะระงับการจำหน่ายน้ำนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์โดยเร็วที่สุด 
                ไอร์แลนด์เคยระงับการจำหน่ายน้ำนมวัวดิบตั้งแต่ปี 2540 – 2549 แต่ได้ยกเลิกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหภาพยุโรป หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารไอร์แลนด์กล่าวว่า สาธารณสุขสำคัญกว่าตัวเลือกของผู้บริโภค โดยให้เหตุผลว่าการบริโภคน้ำนมดิบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีเชื้อวัณโรค, เชื้อแบคทีเรีย brucellosis, E.coli 0157, Campylobacter และ Salmonella ปนเปื้อน ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนการบริโภคน้ำนมดิบให้เหตุผลว่าการระงับการจำหน่ายน้ำนมดิบจะกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงควรออกกฎควบคุมการผลิตและการจำหน่ายเพื่อลดความเสี่ยงแทนที่จะระงับ
                อย่างไรก็ตาม นาย Simon กล่าวว่าการออกกฎควบคุมการผลิตน้ำนมดิบเป็นเรื่องยาก อีกทั้งเสียค่าใช้จ่ายสูง และอาจจะไม่สามารถลดความเสี่ยง 
                ทั้งนี้ การระงับครั้งนี้จะไม่บังคับใช้กับน้ำนมดิบสำหรับผลิตเนยแข็ง

 
 
ที่มา : Food Safety News(11/10/54)
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?