TH EN
A A A

เวียดนามจะพัฒนาระบบความมั่นคงอาหารใหม่

7 October 2554   
                กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามอนุมัติโครงการพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคงด้านอาหารระบบใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดตั้งนโยบายด้านความมั่นคงด้านอาหารเวียดนาม
 โครงการดังกล่าวจะเริ่มในปี 2555 ซึ่งต้องใช้งบประมาณราว 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการดังกล่าวจะให้  ข้อมูลด้านอุปสงค์ อุปทาน และ นโยบายด้านอาหาร
               หนังสือพิมพ์ Vietnam News Agency รายงานว่า โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้
                  • ระบบแรกจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ โรคพืช โรคสัตว์ และการผลิตอาหาร
                  • ระบบที่สองจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ด้านอาหารทั่วโลก โดยเฉพาะอาหารที่เวียดนามส่งออกเป็นปริมาณมาก
                  • ระบบที่สามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายส่งและขายปลีกอาหารที่จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงด้านอาหารในต่างประเทศอีกด้วย
 
ที่มา : Bernama(7-10-54)
 
 
 
 

Is this article useful?