TH EN
A A A

ยูเออีไฟเขียวนำเข้าไก่สดจากไทยแล้ว

19 September 2554   
                เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำของรัฐบาลยูเออีได้ออกคำสั่งเลขที่ 200/2011
ว่าด้วยการนำเข้าสัตว์จากราชอาณาจักรไทยตามกฎกระทรวงเลขที่ 354/2011 ว่าด้วยเงื่อนไขการนำเข้าสัตว์ปีกที่มีชีวิตทุกประเภท เนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ไข่ฟักและลูกสัตว์ปีกที่มีอายุ 1 วันจากประเทศในทวีปเอเชีย และตามคำขอจากหน่วยงานของไทย ขอให้ยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่จากราชอาณาจักรไทย

                ตามมาตรา 1-3 ของคำสั่งดังกล่าว อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศไทยได้ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ เลขที่ 354/2011 โดยให้กรมกักกันโรคสัตว์และกรมความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ออกคำสั่งฉบับนี้ (5 กันยายน 2554)
 
 
 
ที่มา : กรมปศุสัตว์ ( 16 กันยายน 2554 )

Is this article useful?