TH EN
A A A

นักวิจัยเมืองผู้ดีชี้กินเนื้อสัตว์ไม่สุกเสี่ยงติดเชื้อ Campylobacter

19 September 2554   
                นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Leicester และมหาวิทยาลัย Nottingham ในอังกฤษกำลังวิจัยเชื้อ Campylobacter jejuni ที่เกิดในสัตว์ปีก ซึ่งเป็นงานวิจัย 1 ใน 12 โครงการสหสาขาวิชา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่เชื้อ Campylobacter สามารถอยู่รอดได้ในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ในแหล่งเลี้ยงสัตว์ปีกไปจนถึงการจำหน่ายในร้านอาหาร  และนำข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวต่อไป    
                            
                งานวิจัยข้างต้น ระบุว่าเนื้อสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุกหรือผ่านกรรมวิธีที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีโอกาสสูงที่จะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter jejuni ซึ่งสัตว์ปีกส่วนใหญ่จะทนต่อแบคทีเรียชนิดนี้และไม่แสดงอาการเจ็บป่วย โดยแบคทีเรียดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในล้ำไส้ แต่หากมนุษย์บริโภคเนื้อสัตว์ปีกที่ปนเปื้อนก็จะล้มป่วยแม้จะปนเปื้อนในปริมาณน้อยก็ตาม

                ทั้งนี้ เชื้อแบคทีเรีย Campylobacter jejuni นับว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มนุษย์ล้มป่วยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ปีก

 
 
ที่มา : World Poultry ( 16 กันยายน 2554 )

Is this article useful?