TH EN
A A A

จีนไฟเขียวปลาป่นจากปากีส

7 September 2554   
               เจ้าหน้าที่จากกระทรวงประมงทางทะเลปากีสถานรายงานว่าจีนอนุญาตให้นำเข้าปลาป่นจากปากีสถานหลังจากสำนักควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(AQSIQ)เริ่มส่งทีมงานตรวจสอบตั้งแต่ปี 2554 เข้ามาตรวจสอบคุณภาพโรงงานในปากีสถานและในหลายๆประเทศที่ส่งออกปลาป่นไปยังจีน 
               
               นอกจากนี้โรงงานปลาป่น5แห่งในปากีสถานยังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว โดยปากีสถานมีกำลังการผลิตปลาป่น52,000ตันต่อปี นอกจากจีนแล้วปากีสถานยังส่งออกปลาป่นไปศรีลังกา อียิปต์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รัสเสีย และเวียดนาม
               
               ปากีสถานส่งออกปลาป่น42,500ตันในเดือนกันยายนปี2551ขณะที่การส่งออกลดลงเหลือ35,200 ตันในเดือนพฤศจิกายน2552 เหลือ35,200 ตัน เนื่องจากการจับปลาและการผลิตที่ลดลง
               
               อย่างไรก็ตามปากีสถานยังไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรปเนื่องจากสหภาพยุโรปถอดรายชื่อผู้ส่งออกอาหารทะเลปากีสถานในเดือนเมษายน 2550โดยมีผู้ส่งออกจำนวน11รายจาก 28รายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต แต่ในปัจจุบันสหภาพยุโรประงับการนำเข้าปลาป่นจากปากีสถานทั้งหมด โดยสหภาพยุโรปให้เหตุผลว่า ปากีสถานขาดระบบการตรวจสอบย้อนกลับและขาดระบบลูกโซ่ความเย็นที่ดี ซึ่งระบบลูกโซ่ความเย็นต้องสามารถรักษาอุณหภูมิที่6°C สำหรับปลาสดและ-12°C สำหรับปลาแช่แข็ง
 
 
 
 
 
ที่มา : All About Feed ( 7 กันยายน 2554 )
 

Is this article useful?