TH EN
A A A

งานวิจัยเมืองทิวลิปชี้ การทำลายสัตว์ปีกป้องกันไข้นกดีกว่าฉีดวัคซีน

17 August 2554   
                สถาบัน LEI และ Central Veterinary Institute ของศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัย Wageningen ในเนเธอร์แลนด์ ออกผลวิจัยเกี่ยวกับการทำลายและฉีดวัคซีนในสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในรัศมี 1-3 กิโลเมตรจากจุดที่ระบาด ได้ข้อสรุปว่าการทำลายสัตว์ปีกสามารถป้องกันไข้หวัดนกได้ดีกว่าการฉีดวัคซีน โดยการทำลายสัตว์ในฟาร์มที่มีสัตว์ปีกติดเชื้อเป็นไข้หวัดนกจะมีระยะเวลาระบาดที่สั้นกว่า ขณะที่การฉีดวัคซีนสัตว์ปีกถึงแม้ว่าจะช่วยลดจำนวนฟาร์มสัตว์ปีกที่แพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกได้จริงและต้นทุนต่ำกว่า แต่มีระยะเวลาระบาดนานกว่า

                อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่ทำลายสัตว์ปีกในฟาร์มติดเชื้ออาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมการระยาดในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของสัตว์ปีกน้อย

                ทั้งนี้ สาธารณชนยอมรับการป้องกันด้วยการทำลายด้วยการทำลายน้อยลงและเรียกร้องมาตรการป้องกันแบบอื่นเช่นการฉีดวัคซีน
 
ที่มา : LEI
 
 
 
 

Is this article useful?