TH EN
A A A

อย. เตรียมบังคับใช้ประกาศอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่น

4 August 2554   

                ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้ว คาดจะสามารถ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 ส.ค. 2554 พร้อมเผย ยอดสะสมอาหารที่สุ่มตรวจหาการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 401 รายการ ได้รับผลแล้ว 386 รายการ ทุกรายการ อยู่ในระดับ “ปกติ”

                นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อน สารกัมมันตรังสี พ.ศ.2554 โดยยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับเดิม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหาร ที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2554 สำหรับประกาศฉบับใหม่นี้กำหนดให้อาหารทุกประเภทยกเว้นวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพอาหาร ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ฟูกูชิมะ กุมมะ อิบารากิ โทจิงิ มิยางิ โตเกียว ชิบะ คานากาวะ และ ชิซูโอกะ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหาร ที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2554 โดยผู้นำเข้า จะต้องมีหลักฐานระบุประเภท ชนิดอาหาร ปริมาณกัมมันตรังสี และพื้นที่ที่ผลิตอาหาร จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนี้ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล แสดงที่ด่าน อย. ทุกครั้งที่นำเข้า

                เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้นำเข้าอาหารทุกประเภท ยกเว้นวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพอาหาร จากประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตจากเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือ 9 จังหวัด ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงหรือผลิตในเขตดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศญี่ปุ่น หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น หรือสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม (Chamber of Commerce and Industry) ของประเทศญี่ปุ่น แสดงที่ด่าน อย. ทุกครั้งที่นำเข้า กรณีไม่มีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า ผู้นำเข้าอาจใช้หลักฐานแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ระบุประเภท ชนิดอาหารและปริมาณกัมมันตรังสีแทนได้ ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2554

 


 
ที่มา : อย.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?