TH EN
A A A

อียูออกยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ

4 August 2554   
                เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปออกเอกสาร Communication เรื่อง “Our life insurance, our natural capital : and EU biodiversity strategy to 2020” โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสหภาพยุโรป และเป้าหมายสำหรับปี 2563 ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้มีเป้าหมายหลัก คือ ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเร่งพัฒนาสหภาพยุโรปไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

               ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพปี 2563 มีส่วนสัมพันธ์กับ 4 เรื่องหลัก ได้แก่

                 1. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศ จำนวนประชากรพืชและสัตว์ ปกป้องพืชปลูกและสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรม รวมทั้งการประเมินผลกระทบของกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพยายามลดผลกระทบดังกล่าวโดยนำมาตรการจูงใจหรือการห้าม (ban) ต่างๆ มาปรับใช้     

                 2. แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resources) สหภาพยุโรปควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับประกันการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค    

                 3. เพิ่มความพยายามด้านการวิจัย วิเคราะห์ ควบคุมและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันว่า วัตถุประสงค์ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ “Convention on Biodiversity” จะบรรลุผลสำเร็จ  อีกทั้งควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความชำนาญ การรวบรวมข้อมูลและโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดทั้งหลาย (indicators)    

                 4. การศึกษา อบรมและสร้างความตระหนัก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมและทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปควรมุ่งให้การศึกษา อบรมและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการออกมาตรการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  

             วิสัยทัศน์ในระยะยาวของสหภาพยุโรปและเป้าหมาย มีดังนี้คือ

                1. วิสัยทัศน์ปี 2593 (2050 vision) ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศในสหภาพยุโรปจะต้องได้รับการคุ้มครอง ประเมินค่าและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าตามธรรมชาติ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติและความเจริญงอกงามทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความหายนะที่เกิดจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

                2. เป้าหมายทั่วไปสำหรับปี 2563 (2020 headline target) คือ หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความเสื่อมโทรมของบริการระบบนิเวศในสหภาพยุโรป การฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็ควรมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนการป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลก  คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดกรอบปฏิบัติการ สำหรับทศวรรษหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2020 รายละเอียดเพิ่มเติมสืบค้นได้ที่
http://news.thaieurope.net/content/view/3794/211/
 
 


ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ และ คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?