TH EN
A A A

USDA ชี้ปี 55 ผลผลิตข้าวโลกเพิ่มขึ้น

2 August 2554   

                เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เปิดเผยรายงานคาดการณ์ความต้องการและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลก (World Agricultural Supply and Demand Estimates) ในส่วนของข้าวปี 2555 โดยภาพรวมจะเพิ่มทุกส่วน อาทิ ในปี 55 ผลผลิตข้าวโลกจะอยู่ที่ 456.32 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตปี 54 อยู่ที่ 450.20 ล้านตัน ส่วนการบริโภคนั้นปี 55 ปริมาณการบริโภคข้าวของทั่วโลกอยู่ที่ 456.27 ล้านตัน ขณะที่ ปี 54 มีปริมาณการบริโภคข้าวอยู่ที่ 447.86 ล้านตัน  การค้าข้าวโลกปี 55 อยู่ที่ 32.14 ล้านตัน ขณะที่ ปี 54 อยู่ที่ 31.67 ล้านตัน ส่วนของสต็อกข้าวโลกปี 55 มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 96.28 ล้านตัน จากปี 54 ประมาณไว้ที่ 96.22 ล้านตัน


 
 
ที่มา : USDA
 
 
 
 
 

Is this article useful?