TH EN
A A A

มกอช. จัดสัมมนาเรื่องการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ ครั้งที่ 1

21 July 2554   
                ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการโครงการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่องการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่น และสถานการณ์ GMOs ของโลกและคาดการณ์นโยบายด้าน GMOs ของประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว และขอได้โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ด้วย จะขอบคุณมาก

               รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คุณศิรประภา  ศรีพรหมมุนี, คุณยุทธนา ตันเจริญ, คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม โทร 02-561-4204 และ Fax แบบตอบรับมาได้ที่ 02-5614034 หรือ 02-5614088
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?