TH EN
A A A

อนาคตแป้งมันสดใส ไทยเน้นทำตลาดเอเชีย

30 June 2554   
                อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเน้นการส่งออกแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นโดยเน้นตลาดในเอเชียเป็นหลัก การปรับทิศทางการทำตลาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเจริญเติบโตใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจะอยู่ที่ 1 แสนล้านบาท 

                กระทรวงพาณิชย์ประมาณการว่าในปี 2559 ความต้องการมันสำปะหลังสำหรับผลิตเอทานอลจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 13 ล้านตัน ส่วนตัวเลขการส่งออกมันสำปะหลังอยู่ที่ 22.5 ล้านตัน รวมทั้งหมด 35.5 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 42% จากระดับการผลิตในปัจจุบัน

                นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าว ณ การประชุมมันสำปะหลังนานาชาติปี 2554 ว่า ไทยควรเน้นการส่งออกแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นและลดการส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดและมันสำปะหลังเส้น

                สัดส่วนการส่งออกแป้งมันสำปะหลังคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 65 % จาก 51% ในปัจจุบัน ส่วนสัดส่วนการส่งออกที่เหลือคือมันสำปะหลังเส้นและมันสำปะหลังอัดเม็ด

                นายยรรยงกล่าวว่าไทยควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยการสร้างมาตรฐานแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และผู้บริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ ผู้ส่งออกไทยควรขยายการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย และ อินโดนีเชีย เพื่อรักษาคุณภาพแป้งมันสำปะหลังและลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและการประกันภัย

                นายปราโมทย์ กงทอง นายกสมาคมผู้ค้ามันสำปะหลังไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่า แป้งมันสำปะหลังมีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ และมั่นใจว่า
การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยจะมีมูลค่าเกินกว่า 1แสนล้านบาทในห้าปีข้างหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีการลงทุนในโรงงานแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเพื่อส่งออกแป้งมันสำปะหลังให้แก่จีนและอินเดียซึ่งเป็นลูกค้าหลัก

                มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ซึ่งสร้างงานและรายได้ให้กว่า 500,000 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 6.5 - 7 ล้านไร่

                ไทยเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังประมาณ 20-25 ล้านตันต่อปี ซึ่ง 75 % นำไปแปรรูปเพื่อการส่งออก
ปี 2553 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกประเภทจำนวน 7.27 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.15 พันล้านดอลลาร์ ( 68.3 พันล้านบาท)

                นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมผู้ค้ามันสำปะหลังไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังในปีนี้อยู่ที่ 73 พันล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกแป้งมันสำปะหลังเท่ากับ44 พันล้านบาท 

                อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงหลังจากการสำรวจการผลิตมันสำปะหลังในเดือนกันยายน 2554
 
 
 
 
ที่มา : Bangkok Post

Is this article useful?