TH EN
A A A

อียูยกเลิกร่างก.ม.ติดฉลากเนื้อฮาลาลและโคเชอร์

23 June 2554   
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและรัฐสภาพยุโรปเห็นชอบที่ถอดการติดฉลากเนื้อสัตว์ฮาลาลและโคเชอร์ออกจากร่างกฎหมายการติดฉลากใหม่ของสหภาพยุโรป ซึ่งจากเดิมเคยมีการเสนอให้อาหารทั้งสองประเภทติดฉลากด้วยคำว่า “เนื้อสัตว์จากโรงเชือดที่ไม่ผ่านการทำให้สลบ”

Is this article useful?