TH EN
A A A

พาณิชย์ เตือนผู้ส่งออกรับมือระบบควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายของอียู

3 June 2554   
                นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ  รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ล่าสุดสหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบรวมภายใต้ EU’s Fisheries Control Policy กำหนดระบบควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมายและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่ตลาดตั้งแต่จับปลาจนถึงผู้บริโภค (from net to plate)
 
                ถึงแม้กฎระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ก็มีผลต่อการนำเข้าสินค้าประมงจากไทยด้วยกล่าวคือ จะต้องแนบใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ตามระเบียบ IUU Fishing  นอกจากนี้สินค้าประมงที่จำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปมีโอกาสถูกตรวจสอบได้ทุกจุดของห่วงโซ่ตลาด รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาซึ่งการตรวจสอบจะมีการเก็บข้อมูลและตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ใดละเมิดกฎหมายจะถูกลงโทษตามความผิดและหากกระทำผิดซ้ำซ้อนก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตจับปลา
 
                ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกสินค้าประมงสำคัญลำดับที่ 3 ของไทย รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยในปี 2553 ไทยส่งออกสินค้าประมงแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปไปสหภาพยุโรปมูลค่าประมาณ 37,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปยังสหภาพยุโรป และในปี 2554 (มกราคม-มีนาคม) ไทยส่งออกสินค้าประมงแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปไปสหภาพยุโรปมูลค่าประมาณ 8,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 10
 
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

Is this article useful?