TH EN
A A A

เตือนมังคุดลูกเล็กอดขายนอก

18 April 2550   
             นายโอฬาร พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผลผลิตปี 2550 นี้คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมาก  โดยคาดว่าจะมีมังคุด 111,542  ตัน จากปีที่แล้ว 45,822 ตัน

            ทั้งนี้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตและขนาดของมังคุดที่จะเล็กลูกแตกลาย ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดโลกโดยขนาดของผลมังคุดที่ตลาดส่วนใหญ่ต้องการจะประมาณ 60 กรัมต่อผล  ดังนั้นกรมจึงเข้าไปแนะนำเกษตรกรในเรื่องการจัดการสวนมังคุด  การควบคุมการออกดอกและออกผล เพื่อมิให้ปริมาณผลผลิตมากเกินไปจนกระทบต่อราคาและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

             นายโอฬารกล่าวว่า ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า  ผลผลิตมังคุดของไทยประสบปัญหาด้านการส่งออกอย่างมากทั้งในเรื่องผลผลิตที่มีน้อยเนื้อแก้ว ยางไหล  ในปีนี้อยากให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะขนาดควรให้ได้น้ำหนักอย่างน้อย 50  กรัมต่อผล

อ้างอิงจาก : แนวหน้า

Is this article useful?