TH EN
A A A

จีนออกระเบียบควบคุมปริมาณสารเมลามีนในอาหารอย่างเป็นทางการ

2 June 2554   
          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 หน่วยงานของจีน 5 แห่งเช่น กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันออกระเบียบควบคุมปริมาณสารเมลามีนในอาหารอย่างเป็นทางการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และยกเลิกระเบียบชั่วคราวควบคุมปริมาณเมลามีนในนม และผลิตภัณฑ์นม ซึ่งได้รับการร่างขึ้นมาในปี 2551

          ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดไว้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารสูตรสำหรับทารกจะต้องมีปริมาณสารเมลามีนไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ จะต้องมีปริมาณสารเมลามีนไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ถ้าหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารเมลามีนเกินกว่าทีกำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้มีการนำออกมาจำหน่าย

          สารเมลามีน เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี มีความเป็นพิษน้อย แต่ถ้าหากร่างกายได้รับเข้าไป และมีการสะสมไว้เป็นเวลานาน จะทำให้เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ระบบปัสสาวะ และทำให้ไตวาย ตลอดจนทำให้เกิดมะเร็งกระเพราะปัสสาวะได้

          ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวได้ระบุว่า สารเมลามีนไม่ใช่วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร และไม่ใช่วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร และไม่ใช่สารปรุงแต่งอาหาร จึงห้ามมีการเจือปนลงในอาหารอย่างเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม สารเมลามีนเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี ใช้สำหรับผลิตพลาสติก สี และภาชนะบรรจุอาหารเป็นต้น และผลวิจัยยืนยันว่า สารเมลามีนนี้มีโอกาสเข้าไปในอาหารได้ โดยมาจากสิ่งแวดล้อม และภาชนะบรรจุอาหาร แต่ว่าปริมาณค่อนข้างต่ำ
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง

Is this article useful?