TH EN
A A A

EFSA เผยผลสำรวจเชื้อซัลโมเนลล่าในอียู

12 April 2550    4831
             
สำนักงานด้านความปลอดภัยอาหารของคณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ผลสำรวจระหว่างปี   2548-2549  ระดับเชื้อซัลโมเนลล่าในฝูงไก่เนื้อในสหภาพยุโรป  ผลการสำรวจพบว่ามีเชื้อเกือบ 1 ใน 4

             ผลการสำรวจนี้อยู่ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจ ด้านโรคสัตว์ที่ติดต่อสู่คน  โดยพบว่ามีเชื้อซัลโมเนลล่าอยู่เกือบถึง 23.7 % ของไก่เนื้อในสหภาพยุโรปเป้าหมายการลดที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดไว้ที่จะลดเชื้อซัลโมเนลล่าทั้ง  Salmonella Enteritidis และ Salmonella Typhimurium  ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเชื้อซัลโมเนลล่าที่เป็นปัญหาต่อผู้บริโภค

             คณะทำงานเฉพาะกิจได้เสนอแนะว่าจะต้องมีการดำเนินการในระดับประเทศ  ขณะเดียวกันและควรจะมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภครวมทั้งการเคร่งครัดการดำเนินการตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหารของสหภาพยุโรปด้วยเพื่อปกป้องผู้บริโภค

อ้างอิงจาก : EFSA

Is this article useful?