TH EN
A A A

USFDA ออกสองกฏใหม่ภายใต้ กฏหมายความปลอดภัยสินค้าอาหารฉบับใหม่

18 May 2554   

                เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 54 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯประกาศใช้กฏหมายใหม่ เป็นการใช้อำนาจครั้งแรกภายใต้พ.ร.บ.Food Safety Modernization Act ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกฏดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

                1. USFDA สามารถกักกันอาหารที่คาดว่าผ่านการผลิตโดยไม่ถูกสุขลักษณะหรือ ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภคหรือจนถึงขั้นเสียชีวิตต่อมนุษย์หรือสัตว์ กำหนดระยะเวลาการกักกันสูงสุด 30วัน มีผลบังคับใช้วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

               2. ผู้นำเข้าอาหารมายังสหรัฐฯ ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และอาหารสัตว์นั้นถูกปฏิเสธการนำเข้าจากประเทศอื่น โดยแจ้งผ่านระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าของ องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ สำหรับสินค้าขาเข้าภายใต้ พ.ร.บ. Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act โดยหากมีข้อมูลมากพอว่าสินค้านั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคนหรือสัตว์ USFDA สามารถเคลื่อนย้าย กักกัน หรือกำจัดสินค้านั้นๆได้ มีผลบังคับใช้วันที่ 3 กรกฎาคม 2554


 

ที่มา : USFDA 
 

 

 

 

Is this article useful?