TH EN
A A A

อียูขยายช่วงเวลาอนุญาตใช้สารเคมี 12 ชนิด

27 April 2554   

                สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการเพิ่มและถอนรายชื่อยาที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยสรุปดังนี้

รายชื่อสารเคมี

ประโยชน์

1. fenazaquin

กำจัดไร

2. sintofen

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

3. dithianon

กำจัดเชื้อรา

4. flutriafol

กำจัดเชื้อรา

5. lime sulphur

กำจัดเชื้อรา

6. azadirachtin

กำจัดแมลง

7. diclofob

กำจัดวัชพืช

8. hexythiazox

กำจัดไร

9. aluminium sulphate

กำจัดแบคทีเรีย

10. bromadiolone

กำจัดสัตว์ฟันแทะ

11. pencycuron

กำจัดเชื้อรา

12. carbetamide

กำจัดวัชพืช

      
       ซึ่งจะขยายเวลาการอนุญาตให้ใช้สารเหล่านี้ ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ยังได้ประกาศถอนรายชื่อสาร dichlobenil ออกจากภาคผนวกที่ 1 ของกฎระเบียบ Council directive 91/414/FFC โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2554 เป็นตันไป

ที่มา : มกอช. (26/04/54)

 

 

 

 

 

 

 

 

Is this article useful?