TH EN
A A A

แผ่นดินไหวญี่ปุ่นคาดกระทบส่งออกเฟอร์นิเจอร์ระยะสั้น

30 March 2554   

                เหตุภัยพิบัติทั้งสึนามิและแผ่นดินไหวเข้าถล่มญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2554 ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างมาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงได้วิเคราะห์ผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ต่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยในญี่ปุ่น โดยศูนย์วิจัยฯ คาดการณ์ว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 ญี่ปุ่นจะชะลอคำสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ แต่คำสั่งซื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐและเอกชนเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินี้ โดยจะยังคงรักษามูลค่าการส่งออกไว้ที่ประมาณ 220-230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปี 2553

              อนึ่ง ในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยไปญี่ปุ่นปี 2553 มีมูลค่า 220.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 18.8% ของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปญี่ปุ่นเป็นอันดับที่ 5 รองจากจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และไต้หวัน อย่างไรก็ตาม การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยไปญี่ปุ่นต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรง และมีแนวโน้มมีความสำคัญเล็กน้อย ตรงกันข้ามกับเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากจีน เวียดนาม และอินโดนีเซียที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น

             ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์ไทยสามารถสู้กับประเทศคู่แข่งได้มีดังนี้

               • ผู้ส่งออกควรปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดบนและตลาดล่าง

               • ผู้ส่งออกควรคัดสรรสินค้าให้ตรงตามความต้องการของชาวญี่ปุ่น ที่เน้นไปทางด้านดีไซน์เพื่อ
                  ประโยชน์ใช้สอยควบคู่กับการคำนึงถึงเรื่องคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย

               • ผู้ส่งออกต้องส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้นำเข้าชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญ

 
 
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกร
 
 
 
 
 

Is this article useful?