TH EN
A A A

เม็กซิโกงดจับกุ้งชั่วคราว

28 March 2554   

                ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 คณะกรรมการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมง (Conapesca) ของเม็กซิโกจะประกาศให้งดทำการประมงกุ้งทุกประเภทที่มีในมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณอ่าวแคลิฟอร์เนีย estuarine lagoon systems บึง อ่าว Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco และ Colima เพื่อปกป้องสต๊อกกุ้งในฤดูผสมพันธุ์และการผลิตกุ้งรุ่นใหม่ ส่วนสรุปวันปิดอ่าวจะประกาศให้ทราบภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประมงแห่งชาติ (Inapesca) ทำการสำรวจและสุ่มตัวอย่างทางชีวภาพแล้ว

 

ที่มา : FIS

 

 

 

 

 

 

Is this article useful?