TH EN
A A A

สิงคโปร์ปรับปรุงกฎระเบียบอาหาร

24 March 2554    5180
                สำนักงานอาหารเกษตรและสัตวแพทย์ (AVA) ของสิงคโปร์ ได้เสนอร่างการปรับปรุงกฎระเบียบอาหารปี 2554 ดังนี้
                1. เห็นชอบการกำหนดค่า trans fat ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากไขมันและน้ำมัน  2กรัมต่อผลิตภัณฑ์ 100 กรัม และบังคับให้ติดฉลาก trans fat บนบรรจุภัณฑ์จำหน่ายแบบปลีก 
                2. ออกข้อกำหนดใหม่ในการติดฉลากอาหาร ได้แก่ การแจ้งปริมาณสุทธิของอาหารสำเร็จรูป น้ำหนักที่ไม่รวมน้ำของอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และน้ำหนักของอาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปที่มีสารประกอบที่อาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงเพิ่มผักผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปเล็กน้อย (cut fruits and vegetables) พร้อมรับประทานไว้ในรายชื่ออาหารสำเร็จรูปที่ต้องระบุวันหมดอายุ รายชื่ออาหารที่ได้รับการอนุญาตให้กล่าวอ้างทางสุขภาพ และหลักเกณฑ์การติดฉลากและการโฆษณา
               3. ทบทวนข้อกำหนดการแจ้งอาหารนำเข้าเพื่อสืบหาแหล่งผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มียี่ห้อจะต้องมีการแจ้งบริษัทผู้ผลิตหรือแบรนด์ที่ตั้งใจจะใช้
 กฎระเบียบที่ปรับปรุงนี้ เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 8 เมษายน 2554 และคาดว่าจะบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2554
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?