TH EN
A A A

จีนทุ่มทุน 10,000 ล้านหยวนพัฒนาภาคเกษตรกรรมในปี 54

22 March 2554   
                เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่า ปี 2554 รัฐบาลจีนเตรียมทุ่มทุน 10,000 ล้านหยวนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนภาคเกษตรกรรม โดยจะส่งเสริมการปลูกข้าวเจ้าและข้าวโพด โดยให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาเทคนิคที่ทันสมัยในภาคเกษตรกรรมด้วย

               ทั้งนี้ ข้าวเจ้าและข้าวโพดเป็นอาหารที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในปี 2553 โดยเพิ่มขึ้น 25% และ 14% ตามลำดับ สูงกว่าราคาข้าวสาลีและราคาถั่วที่มีการเพิ่มสูงขึ้นเพียง 4% และ 2% เท่านั้น

               นายหานฉาง ฝู้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของจีนกล่าวว่า สถานการณ์การเกษตรจีนในปัจจุบัน ข้าวสาลีมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ข้าวโพดอยู่ในระดับสมดุล และข้าวเจ้ามีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน นอกจากนี้ที่ผ่านมา การผลิตข้าวและข้าวสาลีมีปริมาณต่อปีค่อนข้างมั่นคง แต่ปริมาณการผลิตข้าวโพดยังคงผันผวน ซึ่งในปีนี้ ปริมาณการผลิตภาคเกษตรกรรมของจีนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตของข้าวโพด

               จากผลการสำรวจของเกษตรกรจีนทั่วไปโดยกระทรวงเกษตรพบว่า ปี 2554 การปลูกข้าวโพดจะเพิ่มขึ้น 2.1% การปลูกข้าวจะเพิ่ม 1.9% การปลูกข้าวเจ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มขึ้น 5.9% และการปลูกข้าวสาลีจะคงที่
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?