TH EN
A A A

บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปตะวันออกกลางเพิ่ม 2 เท่า

8 March 2554   
               Francisco Turra ประธานสหพันธ์สัตว์ปีกบราซิล (Ubabef) กล่าวว่า การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังตะวันออกกลางจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนมกราคม 2554 อียิปต์ถือเป็นผู้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกบราซิลหลัก โดยเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2553 บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปอียิปต์ปริมาณเพิ่มขึ้น 235% เพิ่มขึ้นจาก 2,429 ตันเป็น 8,156 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดนก
              อนึ่งบราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังแอฟริกาปริมาณเ พิ่มขึ้น 41.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 90.8%
 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily
 
 
 
 
 

Is this article useful?