TH EN
A A A

เวียดนามเตรียมขยายการผลิตสินค้าประมง

17 February 2554   
               เวียดนามคาดผลจากการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามมีความหลากหลายของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ในปี 2554 นี้จะสามารถส่งออกหมึกกระดอง หมึก และหอยเพิ่มขึ้น
 ในปี 2553 เวียดนามส่งออกหอยมีปริมาณมากถึง 120,000 ตัน และคิดเป็นมูลค่า 489 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็น 9.7% ของปริมาณการส่งออกอาหารทะเลเวียดนามทั้งหมด ซึ่งจำนวน 100,000 ตันเป็นหอยสด
 อนึ่งเวียดนามวางแผนที่จะขยายการส่งออกไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งขณะนี้เวียดนามได้ส่งออกหมึกกระดอง ปลาหมึก และหอยไปตลาดต่างประเทศมากกว่า 80 แห่ง แม้ว่าจะเผชิญกับการกีดกันทางการค้าต่างๆ เช่น มาตรการความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวด และระเบียบด้านสุขอนามัย
              ทั้งนี้ในการส่งออกอาหารทะเลเวียดนามไปยังสหภาพยุโรป เวียดนามต้องผ่านข้อกำหนดทางเทคนิคของ British Retail Consortium มาตรฐาน ISO 22000 และ HACCP ขณะนี้ผู้ประกอบการเวียดนามประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารทะเลสด สมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลและผู้ผลิตเวียดนาม(VASEP) จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขให้ขั้นตอนการนำเข้าง่ายขึ้น และลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสดจาก 10-20% เหลือ 0%
 
 
ที่มา : The Fish Site
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?