TH EN
A A A

EU เปลี่ยนระบบการขึ้นบัญชีรายชื่อโรงงานของประเทศที่สามในการส่งสินค้าเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป

24 February 2549   

          สหภาพยุโรปเปลี่ยนระบบการขึ้นบัญชีรายชื่อโรงงานของประเทศที่สาม ในการส่งสินค้าเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป สรุปดังนี้

          ข้อปฏิบัติเดิม [Council Decision 95/408 (Article 5)]

          เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปได้รับคำร้องจากประเทศที่สาม เรื่องดังกล่าวจะถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่ Unit 4 ของ DG-SANCO

          หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ Unit 4 ของ DG-SANCO จะส่งโทรสารเพื่อแจ้งตอบการได้รับเรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศผู้ยื่นคำร้องทราบ ถ้ามีข้อท้วงติงเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าวก็จะทำการแจ้งให้ทราบในคราวเดียวกัน

          การที่จะให้โรงงานในคำร้องดังกล่าวได้สามารถขึ้นบัญชีรายชื่อโรงงานได้นั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจะต้องยกร่างข้อเสนอเวียนให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกได้ทราบในรายละเอียดของคำร้องนั้นๆ

          ในกรณีที่ทางคณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้รับข้อคัดค้านใดๆ จากกลุ่มประเทศสมาชิกภายใน 7 วันทำการ ทางคณะกรรมาธิการยุโรปก็จะจัดทำบันทึกเวียนที่เกี่ยวข้องให้โรงงานนั้นๆ ได้สามารถบรรจุอยู่ในบัญชีกลาง

          หลังจากนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกมีเวลาอีก 5 วันทำการ ในการเวียนข้อมูลให้แก่ด่านตรวจสอบชายแดนของตนได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยุโรปก็จะทำการประกาศรายชื่อโรงงานที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของ DG-SANCO วันที่ประกาศผลรายชื่อโรงงานบนเว็บไซด์ของ DG-SANCO ให้ถือว่าเป็นวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลแล้วตามกฎหมาย (โรงงานนั้นๆ สามารถส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก EU ได้นับแต่วันนี้เป็นต้นไป

          ข้อปฏิบัติใหม่ [Regulation 854/2004 (Article 12)]

          เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปได้รับคำร้องจากประเทศที่สาม ถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่ Unit 4 ของ DG-SANCO และคณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกทราบ ในรายละเอียดของคำร้องนั้นๆ กรณีที่ทางคณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้รับข้อคัดค้านใดๆ จากกลุ่มประเทศสมาชิกภายใน 20 วันทำการ) ทางคณะกรรมาธิการยุโรปก็จะประกาศข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้บรรจุอยู่ในบัญชีกลางบนเว็บไซต์ของ DG-SANCO ภายในอีก 10 วันทำการ รวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ บนเว็บไซต์ของ DG-SANCO จะระบุวันที่ 2 ส่วนคือ วันที่ประกาศผลรายชื่อโรงงาน และ วันที่บัญชีรายชื่อโรงงานมีผลปรับใช้ตามกฎหมาย สามารถส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป กระบวนการขอเปิดบัญชีรายชื่อโรงงานสำหรับสินค้าตัวใหม่ครั้งแรก (first list procedure) ปัจจุบันระบบการขึ้นบัญชีรายชื่อโรงงานสำหรับสินค้าตัวใหม่ครั้งแรกของประเทศที่สามจะต้องได้รับการยกร่างและเสนอเรื่องโดยคณะกรรมาธิการยุโรปพิเศษ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ และหากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว ประกาศดังกล่าวจะต้องถูกแปลออกเป็น 20 ภาษา (ภาษาท้องถิ่นทั้งหมดของทุกประเทศสมาชิก) ก่อนที่จะได้มีการตีพิมพ์ลงใน EU Official Journal ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลารวมแล้วประมาณ 3 เดือน หากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ตามหลักการของข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ กำหนดให้มีแบบฉบับการพิจารณากลางเพียงแบบฟอร์มเดียวเท่านั้น สำหรับทุกบัญชีรายชื่อโรงงานคลอบคลุมทั้งประเทศผู้ที่ขอสมัครเข้าใหม่ (new) และประเทศผู้ที่ขอปรับบัญชีรายชื่อ (updated) อันจะส่งผลให้กระบวนการขอเปิดบัญชีรายชื่อโรงงานสำหรับสินค้าตัวใหม่ครั้งแรก มีขั้นตอนและใช้เวลาการพิจารณาน้อยลงกว่าเดิม การรับรองหลักประกันสินค้าส่งออกของประเทศที่สาม ตามกฎระเบียบ Regulation 854/2004 ในภาคผนวกที่ 3 (Annex III) ได้จัดกลุ่มประเภทสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ (food of animal origin) รวมทั้งได้กำหนดชื่อสินค้า (list) และรหัสประจำสินค้านั้นๆ (EU list code) ขึ้นใหม่ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป การแยกหมวดหมู่ของประเภทโรงงานจึงต้องเป็นไปตามกลุ่มประเภทสินค้าที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ เช่น ในอดีต สินค้าเนื้อสัตว์ เคยมีบัญชี 4 ประเภท คือ Red meat products, Poultry meat products, Rabbit and farmed game meat และ Wild game meat products แต่ขณะนี้สหภาพยุโรปจะรวมให้อยู่ในบัญชีเดียวภายใต้ชื่อว่า Meat products (MPr) นอกเหนือจากนี้การรับรองหลักประกันสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ส่งออกไปสหภาพยุโรปนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ Regulation 854/2004 (Chapter III) และ Regulation 853/2004 (Article 6 + Specific requirements in Annex III)

Is this article useful?