TH EN
A A A

มะกันแก้ไขระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่

2 February 2554   
               สำนักงานตรวจสอบ สุขอนามัยสัตว์และพืชสหรัฐฯ (APHIS) ได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจากภูมิภาคที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ก่อนหน้านี้ APHIS เพียงห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากภูมิภาคที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยมาตรการใหม่จัดทำเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ HPAI เข้ามายังสหรัฐฯ นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ได้รับวัคซีน H5 และ H7  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของ HPAI เข้ามายังสหรัฐฯ รวมไปถึงไข่และเนื้อสัตว์ปีกที่มาจากสัตว์ปีกที่ได้รับวัคซีน H5 และ H7 ด้วย สำหรับสัตว์ปีก รวมถึงไข่ที่จะทำการส่งออกมายังสหรัฐฯ ต้องมีใบรับรองที่ระบุว่าไม่ได้รับวัคซีน H5 และ H7 แนบมาด้วย 
              นอกจากนี้ APHIS ยังห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก และไข่ที่ขขนส่งผ่านพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ HPAI เนื่องจากสินค้าเหล่านี้ไม่สามารถบรรแบบปิดสนิท และป้องกันการปนเปื้อน
 
 
 
ที่มา : World Poultry
 
 
 
 

Is this article useful?