TH EN
A A A

อาเซียน คู่ค้าอันดับ 1 ของเขตฯ กว่างซีจ้วง 10 ปีซ้อน

26 January 2554   
              การค้าจีน-อาเซียน สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : การจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (CAFTA) ส่งผลให้การค้าระหว่างจีน(เขตฯ กว่างซีจ้วง)และอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาเซียนยังคงรักษาตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 1 ของเขตฯ กว่างซีจ้วง 10 ปีติดต่อกัน 
              ตามข้อมูลพบว่า ปี 53 เขตฯ กว่างซีจ้วงและอาเซียน มีมูลค่าการค้ารวม 6,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 32 แบ่งเป็น มูลค่าส่งออก 4,588  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 27.1 %และมูลค่านำเข้า 1,937 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 45.2 % 
              ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ  เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของเขตฯ ตามมาด้วยอินโดนีเซีย 
              ขณะที่ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 3 มีมูลค่าการค้ารวม 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 82.6 ๔แบ่งเป็น มูลค่าส่งออก 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 23.8 % และมูลค่านำเข้า 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 169.7 ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า ประมาณ 55.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในส่วนของภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของเขตฯ พบว่า มีมูลค่ารวม 17,706 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 24.3 % แบ่งเป็น มูลค่าส่งออก 9,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14.8 % และมูลค่านำเข้า 8,096 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 37.8 % 
              ตามที่ได้รับรายงาน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) เขตฯ จะเร่งผลักดันความร่วมมือกับภายนอกผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ความร่วมมือ 2 ระเบียง 1 วงระหว่างจีน-เวียดนาม โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และภูมิภาคแปซิฟิก  
              ทั้งนี้ คาดว่า ปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงปลายแผนฯ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าจะมีมูลค่ามากกว่า 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เขตฯ มีเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
 
 
 
 

Is this article useful?