TH EN
A A A

เตือนผู้ส่งออกผัก 16 ชนิดอย่าลักลอบไปยุโรป

14 January 2554   
               นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยและใบอนุญาตการส่งออกผักสด 5 กลุ่ม 16 ชนิด  ไปยังสหภาพยุโรปแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ และขอให้ผู้ส่งออกให้ความร่วมมือ และอย่าลักลอบส่งออกผักไปสหภาพยุโรป เพราะจะส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้น หากสหภาพยุโรปออกกฎหมายห้ามนำเข้าผักสดจากไทย พร้อมขอให้ผู้ส่งออกผักชนิดอื่นๆ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักสดก่อนส่งออก โดยเฉพาะขั้นตอนการรับซื้อและตรวจสอบจากกลุ่มเกษตรกร หากได้รับความร่วมมือกับผู้ส่งออกเป็นอย่างดี คาดว่าไม่เกิน 3  เดือน น่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ ปัจจุบันมีผู้ส่งออกพืชผักกลุ่มนี้ ทั้งหมด 106 ราย  คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 74 ล้านบาทต่อปี
              นอกจากนี้จะเพิ่มการตรวจสอบการลักลอบส่งออกผักกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบจะขึ้นบัญชีดำผู้ส่งออก
 
ที่มา : ข่าวช่อง 7
 
 
 
 

Is this article useful?