TH EN
A A A

สารไดออกซินปนเปื้อนไขมันอาหารสัตว์ในเยอรมนี

12 January 2554   
                คณะกรรมาธิการยุโรปได้แจ้งเตือนการปนเปื้อนสารไดออกซินในไขมันอาหารสัตว์สำหรับสุกรและสัตว์ปีก ซึ่งผลิตที่ประเทศเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยไขมันอาหารสัตว์เหล่านี้ได้จำหน่ายจ่ายแจกไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 25 แห่งทั่วเยอรมนี  และได้ขนส่งอาหารสัตว์ที่อาจปนเปื้อนต่อไปยังฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกรในเยอรมนีแล้ว แต่จากข้อมูลที่มีอยู่ไม่มีการขนส่งไขมันอาหารสัตว์ดังกล่าวไปนอกประเทศเยอรมนี  และไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ ไข่ไก่ เนื้อสุกร และเนื้อสัตว์ปีกที่มาจากฟาร์มที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์เหล่านี้ส่งออกไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป
 
 
 
ที่มา : สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย

Is this article useful?