TH EN
A A A

บราซิลส่งออกเนื้อวัวแปรรูปไปมะกันอีกครั้ง

12 January 2554   
               หน่วยบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารสหรัฐฯ (FSIS) ได้อนุญาตให้บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์แปรรูปมายังสหรัฐฯได้อีกครั้ง หลังรัฐบาลบราซิลกำหนดแผนควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์แปรรูปที่ชัดเจน โดยเนื้อสัตว์แปรรูปจาก 12 บริษัทของ 6 รัฐของบราซิล ซึ่งได้แก่ Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Sul และ Sao Paulo states จะได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังบราซิลได้
               การระงับนำเข้าเนื้อแปรรูปบราซิลมายังสหรัฐฯ เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐพบว่าเนื้อสัตว์ดังกล่าวปนเปื้อนสาร Anthelmintic Ivermectin ซึ่งใช้ขับพยาธิ ในปริมาณเกินกว่าที่สหรัฐฯ กำหนดไว้ Wagner Rossi รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรบราซิลกล่าวว่า การที่บราซิลสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังสหรัฐฯ ได้อีกครั้งนั้นเนื่องมาจากเนื้อสัตว์แปรรูปของบราซิลมีคุณภาพ
               อนึ่ง ในปี 2552 บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์แปรรูปไปยังสหรัฐฯ เป็นปริมาณกว่า 43, 200 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 223.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ที่มา : The Meat Site
 
 
 
 

Is this article useful?