TH EN
A A A

ยอดขายเนื้อทุบสถิติในออสซี่

7 March 2550   
             ยอดจำหน่ายเนื้อสัตว์ประเภท red meat ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น  480   ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียปีที่ผ่านมา  ข้อมูลจากกระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้  ออสเตรเลียคาดว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเนื้อวัว เนื้อแกะสูงถึง 8.7
พันล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียหรือเพิ่ม 5.9%  ระดับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพื่อเนื้อ red meat สูงกว่าระดับทั่วไป
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ  red meat  ในการบริโภคของชาวออสเตรเลีย  โดยปัจจัยเบื้องหลังเรื่องนี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ  การตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการของสินค้ากลุ่มนี้  และความเอาใจใส่ของร้านค้าปลีกต่อการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภค   รวมทั้งการดำเนินการของสำนักปศุสัตว์และเนื้อ (MLA) ซึ่งมีการรณรงค์ “ Bring  out  the beef ” “Red meat meant to eat it ” โดยใช้ซุปเปอร์สตาร์   ค่าใช้จ่ายภายในประเทศเพื่อซื้อแกะเพิ่มขึ้นสูงสุด รองลงมาคือเนื้อวัว

อ้างอิงจาก : Meatnews

Is this article useful?