TH EN
A A A

คูเวตออกข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เกษตรGMOs

22 December 2553   
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 คูเวตแจ้งต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างข้อกำหนดเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูปที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม และพบว่ามีหรือผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่า 1% 
              สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/KWT/10_3894_00_e.pdf
              นอกจากนี้ ยังได้ออกร่างข้อกำหนดเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม และพบว่ามีส่วนผสมหรือผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่า 1%
              สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/KWT/10_3895_00_e.pdf
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?