TH EN
A A A

อียูออกข้อกำหนดวัสดุสัมผัสอาหาร

21 December 2553   
               สหภาพยุโรปรวบรวมกฎระเบียบเกี่ยวกับพลาสติกและวัสดุสัมผัสอาหารอื่นๆ ให้เป็นฉบับเดียวกัน จากปัจจุบันที่มีกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวหลายฉบับ อาทิ Directive 6 ฉบับและ amendments 8 ฉบับซึ่งจะครอบคลุมกฎพื้นฐานของพลาสติก รายชื่อวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้รับอนุญาต การทดสอบการแทรกซึมของสารสู่อาหาร (migration) ของวัสดุสัมผัสอาหาร 
               นอกจากนี้ มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุนาโนว่าต้องได้รับอนุญาตก่อนนำไปใช้ และมีรายชื่อสารใหม่ 21 ชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ คาดว่ากฎระเบียบฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/EEC/10_3672_00_e.pdf
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?