TH EN
A A A

มะกันใช้กฎหมายโภชนาการอาหารเด็ก

20 December 2553   
               เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐฯ ได้ลงนามในกฎหมายโภชนาการอาหารเด็กปี 2553 (Healthy, Hunger-Free Kids Act 2010) ซึ่งเป็นการอนุมัติให้ใช้โครงการโภชนาการของรัฐอีกครั้ง เช่น โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลของนายโอบามาจัดทำเพื่อลดปริมาณเด็กที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน
              นับเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดมาตรฐานโภชนากาอาหารที่สามารถจำหน่ายในโรงเรียนได้ รวมไปถึงที่จำหน่ายตามเครื่องจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ และร้านค้าทั่วไป ทั้งยังบังคับให้เพิ่มอัตราค่าชำระค่าอาหารคืนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เป็น 6 เซนต์ต่อมื้ออาหาร นอกจากนี้ในกฎหมายฉบับปี 2553นี้จะเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการอาหารของรัฐบาล และจัดสรรเงินทุนให้กับโครงการจากฟาร์มถึงโรงเรียน และเพิ่มโครงการอาหารเช้า
             ในกฎหมายนี้ยังเพิ่มข้อตกลงอาหารปลอดภัย เพื่อปรับปรุงขั้นตอนและเพิ่มเติมระเบียบ HACCP เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารของโรงเรียน
ที่มา : Food Safety News

Is this article useful?