TH EN
A A A

อียูแสบยืดเวลานำเข้าไก่ไทย-จี้คุมเข้มผัก

17 December 2553   

               เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ ได้มีมติขยายเวลาการระงับการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จากกำหนดเดิมคือวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยให้เหตุผลว่า ขณะนี้ยังคงมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศที่สาม แต่สินค้าไก่สุกยังคงนำเข้าได้ตามปกติ

               นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการทบทวนมาตรการด้านสุขอนามัยนำเข้าผักจากประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยยังให้คงมาตรการตรวจเข้มผักไทยในการตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผัก 3 ประเภท คือ ผักในกลุ่มมะเขือ กลุ่มกะหล่ำ และถั่วฝักยาว ที่ระดับ 50% ทั้งในรูปของผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง และยังคงมาตรการตรวจเข้มในการตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผักไทย 2 ประเภท คือ ใบผักชี และกะเพรา-โหระพา เฉพาะในรูปผักสด ที่ระดับ 20% โดยจะมีผลตามกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นทางการในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

               ด้านนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถิติในปีที่ผ่านมาที่อียูมีการแจ้งเตือนปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างในสินค้าพืชผักและผลไม้ที่นำเข้าจากไทย จำนวน 62 ครั้ง และปี 2553 ได้รับการแจ้งเตือนแล้ว 73 ครั้ง ขณะเดียวกันยังถูกแจ้งเตือนการตรวจพบปัญหาศัตรูพืชติดไปกับสินค้า การซุกซ่อน ลักลอบนำเข้าสินค้า และแจ้งน้ำหนักไม่ตรงกับที่ส่งออกด้วย ดังนั้น จึงต้องเร่งหารือกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ที่มา : ข่าวสด

Is this article useful?