TH EN
A A A

เกาหลีใต้แก้ไขกฎระเบียบโคกระบือ

15 December 2553    4809
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เกาหลีใต้แจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เรื่องการแก้ไขการบังคับกฎระเบียบและกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. การจัดการบันทึกการจำหน่ายโค กระบือและเนื้อโคกระบือ (กฎหมายฉบับที่ 10311 ประกาศเมื่อวันที่ 10311 ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ 22 ธันวาคม 2553) พ.ร.บ. นี้ได้ปรับปรุงระบบการจัดการบันทึกสำหรับโค กระบือ และเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายภายในประเทศที่มีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบัน และขยายระบบในการนำเข้าเนื้อโคกระบือ เพื่อรับรองความปลอดภัยของเนื้อและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่จำหน่ายในเกาหลี โดยมีการแก้ไขจำนวน 2 ฉบับคือ
               1. แก้ไขกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. การจัดการการบันทึกโคกระบือ
               2. แก้ไขกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. การจัดการการบันทึกการจำหน่ายโคกระบือ
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?